Studiehandleiding Advanced Dietetics

Praktische gegevens

Wanneer wordt Advanced Dietetics aangeboden?

In principe bieden we, mits minimaal 5 cursisten, deze cursus twee keer per jaar aan:

 • van februari tot en met juni
 • van september tot en met januari

Toegangseisen:

Deze cursus in geschikt voor paramedisch werkzame dietisten met minimaal drie jaar werkervaring. Dietisten uit alle sectoren van zorg zijn van harte welkom. Het is mogelijk om een voorkeur aan te geven in het specialisme voor de patientenzorgstage.

Cursuscoördinatie:

 • dr. ir. Hinke Kruizenga
 • Esther Pekel

Contact: h.kruizenga@amsterdamumc.nl

 

Accreditatie

233,5 punten in het kwaliteitsregister paramedici

 

Leerdoelen

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de cursisten diëtist zijn en de daarbij behorende HBO beroeps-competenties beheersen (EFAD, 2009 / NVD Beroepsprofiel, 2013). Het doel van deze cursus is om de dietistische competenties te verdiepen en te verhogen tot een WO-niveau. De focus ligt hierbij met name op het methodisch handelen (aanmelding, screening, anamnese, onderzoek, diëtistische diagnose, vaststellen van behandeldoel/-plan, behandeling, evaluatie, afsluiting van de behandeling) en het klinisch/kritisch redeneren binnen dit proces.

Kritisch redeneren is een professionele denkvaardigheid, gegoten in een cyclisch proces, waarbij met een kritische houding en een systematische aanpak het diagnostisch en therapeutisch handelen van een behandelaar wordt beschreven. (Neelemaat et al. 2016)

De leerdoelen van deze cursus overlappen gedeeltelijk met de Europese eindtermen (EFAD). In deze overlappende leerdoelen wordt verdere diepgang en systematiek nagestreefd en ze worden toegepast op complexe patiënten met meervoudige problematiek (oa: patiënten op de intensive care, patiënten rond een operatie, patiënten met darmfalen, nierfalen, oncologische patiënten, etc) middels de principes van kritisch redeneren. Hierbij wordt een uitgebreid scala aan diagnostische maten toegepast in diagnostiek en evaluatie. In de opzet is gekozen voor een directe combinatie van praktijk en theorie. De cursisten krijgen hiermee de tools om evidence based te werken, de eigen zorg te toetsen, evalueren en verbeteren.

Binnen de cursus Advanced Dietetics worden vier hoofdonderwerpen onderscheiden:

 • Kritisch/kritisch redeneren
 • Probleemomschrijving en diagnostiek voedingstoestand
 • Behandelplan
 • Evaluatie eindpunten en termijn

 

De leerdoelen van Advanced Dietetics zijn:

De cursist:

 • Past het kritisch/kritisch redeneren toe op complexe patiënten met multifactoriële problematiek en maakt hierin onderscheid in relevante deeldomeinen (somatisch, functioneel, psychisch en sociaal).
 • Verzamelt en interpreteert structureel relevante gegevens, waarbij relevante medische (somatisch, psychisch en functioneel), sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten worden afgewogen in complexe problematiek.
 • Kan diverse diagnostische maten initiëren, op waarde schatten (diagnostische waarde, reproduceerbaarheid), toepassen, uitvoeren, interpreteren en resultaten communiceren naar patiënt en verwijzer.
 • Formuleert op basis van de diëtistische diagnose duidelijke en meetbare behandeldoelen (SMART) en stelt de evaluatietermijn vast met behulp van valide uitkomstmaten die passen bij de diagnose en hulpvraag van de patiënt.
 • Evalueert de behandeling op basis van de SMART doelstelling(en) met behulp van valide uitkomstmaten en past de behandeldoelen en het behandelplan aan, aan de bevindingen en omstandigheden en stelt nieuwe doelen en termijnen vast.
 • Kan een praktische complexe diëtistische vraagstelling beantwoorden en presenteren aan diëtisten/ arts-assistenten/ artsen/ apothekers/ andere paramedici.
 • Kan wetenschappelijke literatuur op waarde schatten en de vertaalslag maken naar optimale patiëntenzorg.

Hieronder zijn de leerdoelen verder uitgewerkt per onderwerp.

 1) Kritisch/kritisch redeneren

De cursist:

 • Past het kritisch/kritisch redeneren toe op complexe patiënten met multifactoriële problematiek en maakt hierin onderscheid in relevante deeldomeinen (somatisch, functioneel, psychisch en sociaal).
 • Is als specialist op gebied van voeding en metabolisme een volwaardige gesprekspartner voor andere hulpverleners als medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici, huisartsen e.a. maar ook voor de patiënt; voert goede argumentatie, op basis van feitelijke argumenten.
 • Kan een praktische complexe diëtistische vraagstelling beantwoorden en presenteren aan diëtisten/ arts-assistenten/ artsen/ apothekers/ andere paramedici.
 • Kan wetenschappelijke literatuur op waarde schatten en de vertaalslag maken naar optimale patiëntenzorg.
 • Rapporteert adequaat naar verwijzer en andere zorgverleners d.w.z.
 • inhoudelijk correct
 • to the point
 • evidence based
 • gericht op de ontvanger
 • conform de afspraken met de ontvanger
 • tijdig

2) Probleemomschrijving en diagnostiek voedingstoestand

De cursist:

 • Verzamelt en interpreteert structureel relevante gegevens, waarbij relevante medische (somatisch, psychisch en functioneel), sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten worden afgewogen in complexe problematiek.
 • Kan de volgende diagnostische maten initiëren, op waarde schatten (diagnostische waarde, reproduceerbaarheid), toepassen, uitvoeren, interpreteren en resultaten communiceren naar patiënt en verwijzer:
  • antropometrie (omtrekmaten, alternatieve lengte en gewicht meting)
  • impedantie (BIA)
  • energieverbruik (indirecte calorimetrie)
  • functionele testen (SPPB, knijpkracht, ADL, fysiotherapeutische tests)
  • laboratorium bepalingen (serum, urine, faeces, absorptiecapaciteit)
  • andere relevante maten (cognitiematen (MMSE), kwaliteit van leven, depressieschalen, eetlust)
 • Stelt vast in welk stadium van gedragsverandering de patiënt zich bevindt (probleembewustwording) en wat de hulpvraag is.
 • Formuleert met de gegevens uit deze uitgebreide diëtistische diagnostiek de diëtistische diagnose (als onderdeel van de totale medische diagnose) en bespreekt die met de (hoofd)behandelaar en de patiënt.

3) Behandelplan

De cursist:

 • Formuleert op basis van de diëtistische diagnose duidelijke en meetbare behandeldoelen (SMART) en stelt de evaluatietermijn vast met behulp van valide uitkomstmaten die passen bij de diagnose en hulpvraag van de patiënt/casus.
 • Kan een voedingskundig behandelplan opstellen, evalueren en bijstellen in casuïstiek en in de complexe (poli)kritische praktijk.
 • Geeft wetenschappelijke onderbouwde adviezen, kent het niveau van de bewijslast, en kan inschatten wanneer er voldoende bewijs is voor een verandering in behandelbeleid, zowel op niveau van patiëntengroepen als van de individuele patiënt/casus.

4) Evaluatie eindpunten en termijn

De cursist:

 • Evalueert de behandeling op basis van SMART behandeldoelstelling(en) met behulp van valide uitkomstmaten.
 • Past de behandeldoelen en het behandelplan aan, aan de bevindingen en omstandigheden en stelt nieuwe doelen en termijnen vast.
 • Sluit de behandeling af op een passend moment.

Werkhouding

 • Kritisch/nieuwsgierig
 • Flexibel
 • (Pro)actief
 • Vooruitdenkend en initiatiefrijk
 • Zelfstandig
 • Betrokken
 • Verantwoordelijk
 • Methodisch/systematisch

Werkvormen

Patiëntenzorg

Elke cursist doet een patiëntenzorgstage waarin zelf diagnoses worden gesteld, (poli)kritische patiënten worden behandeld, en waarbij (indien mogelijk) de ingezette behandelingen worden geëvalueerd en bijgesteld. Ook de communicatie met andere hulpverleners en verslaglegging wordt uitgevoerd door de cursist. De patiënten die door de cursisten worden behandeld zijn zonder uitzondering complex en hebben multifactoriële problematiek. De cursist werkt gemiddeld 2 patiënten per week uit volgens de systematiek van kritisch/kritisch redeneren en past daarbij de eerder genoemde leerdoelen toe. De begeleiding wordt gedaan door ervaren diëtisten die minimaal de eindtermen van dit vak al enkele jaren beheersen en toepassen.

De cursisten worden ingedeeld in twee blokken van 6 dagdelen, waarbij zij elk twee diverse patiëntengroepen behandelen. De dagdelen of stagemomenten worden in overleg met de begeleider ingepland. De stagebegeleiders evalueren de voortgang op de leerdoelen met de cursist (het initiatief hiervoor ligt bij de cursist) en geven aan het einde van de stageperiode een beoordeling.

 

Casuistiekcolleges

De werkcolleges en casuïstiek zijn geroosterd op 20 september en 11 oktober en online op maandagen. Binnen de werkcolleges worden inhoudelijke onderwerpen (kritische redeneren binnen specifieke patiëntengroepen of overstijgende (para)medische onderwerpen) afgewisseld met casuïstiek. Binnen de casuïstiek bijeenkomsten zal een cursist worden aangewezen die een complexe casus uit de eigen praktijk in brengt en een cursist die de sessie leidt en notuleert. De onderwerpen van de inhoudelijke werkcolleges zijn in het rooster te vinden.

NB: alle werkcolleges behoeven voorbereiding, in de vorm van het bestuderen van literatuur en het aanleveren van vragen over het betreffende thema.

 Assessment

In de laatste week zal een mondeling assessment afgenomen worden. De cursist krijgt dan een theoretische complexe patiënt toegewezen en alle stappen van het methodisch handelen (diagnostiek, diëtistische diagnose, behandelplan, plan voor evaluatie en uitwerking van casuïstiek voor vervolgscenario’s) zullen worden bevraagd en getoetst. Hierin is bijzondere aandacht voor het gebruik van diagnostische methoden, mate van bewijslast en het vermogen tot kritisch redeneren. Het assessment bestaat per cursist uit een voorbereiding van 25 minuten en het mondeling assessment van 25 minuten.

De patientenzorgstage en werkcolleges bereiden de cursist voor op dit assessment. De indeling voor het assessment zal in de loop van de cursus bekend worden gemaakt. 

Factsheet

Gedurende het vak werken cursisten individueel aan een factsheet. Deze factsheet is een compacte evidence-based beantwoording van een vraag uit de kritische praktijk. Het onderwerp van de factsheet betreft:

 • (Een onderdeel van) de voedingsbehandeling bij een (specifieke) patiëntengroep; en/of
 • De diagnostische waarde en interpretatie van een parameter voor de evaluatie of initiatie van de voedingsbehandeling bij een (specifieke) patiëntengroep.
 • En geeft concrete aanbevelingen voor de kritische praktijk.

 

Belangrijke data

4 maanden na startPresentaties factsheet
aan einde van de cursusInleveren factsheet

 

Instructies en beoordelingscriteria voor de factsheet zijn in detail uitgewerkt en beschikbaar in de cursusomgeving.

Studiebelasting

Deze cursus is ADAP geaccrediteerd voor 233,5 punten (nummer 442816)

De studiebelasting is opgedeeld in contacturen, zelfstudie, patientenzorgstage en het schrijven van de fact sheet.

De twee collegedagen worden in Amsterdam UMC, locatie VUmc gegeven. Deze dagen zijn van 9:00-17:00 uur.

De patientenzorgstage bestaat uit 2 x 6 dagdelen. Elke cursist kan met de begeleider zelf afspraken maken over op welke dag en op welk tijdstip dit is.

Cursisten bedenken zelf een vraagstelling voor de fact sheet. De vraag wordt in samenspraak met Hinke Kruizenga goed afgebakend en de eerste resultaten worden na 4 maanden gepresenteerd. Met de feedback na de presentatie kan de cursist de fact sheet afronden.

De casuistiekbesprekingen bestaan uit een uur inhoudelijk college en een uur casuistiek. De casus wordt ingebracht door een van de cursisten. In de casuistiekbespreking ligt de nadruk op het oefenen met kritisch redeneren. Deze colleges en bespreking zijn online via teams. 

Toetsing

Het eindcijfer is als volgt opgebouwd:

 • 40% mondeling assessment
 • 40% beoordeling van de 2 patiëntenzorgbegeleiders
 • 20% factsheet

Alle onderdelen dienen met en voldoende (≥5,5) beoordeeld te zijn. Er is één herkansingsmogelijkheid voor het assessment en de factsheet.

Inhoud colleges en casuïstiek

College dag 1 – In de eerste of tweede week van de cursus

Werkcollege: Diagnostische maten – Diagnostisch schema, lichaamssamenstelling en functionele status
dr.ir. Hinke Kruizenga geeft inzicht in het diagnostisch schema en onderscheidt de domeinen somatisch, psychisch, functioneel en sociaal als ook de ICF classificatie, alsmede diagnostische maten voor lichaams-samenstelling, en energiebehoefte en functionele status. Tevens zal worden ingegaan op diagnostische maten voor het diëtistisch onderzoek, zoals cognitie, depressie, kwaliteit van leven, sociaal functioneren, eetlust en voedingsgedrag.

Voorbereiding en verdieping

·        Zakboek Diëtetiek: H1, H2, H10

 • Artikelen in cursusomgeving

 

Werkcollege: Nutritional Assessment in de praktijk
Tijdens dit werkcollege zal, onder leiding van Inge Dekker of een andere dietist van de werkgroep nutritional assessment worden geoefend met diverse Nutritional Assessment (NA) apparatuur; o.a. impedantie (Bodystat), knijpkracht (Jamar), en indirecte calorimetrie (Quark).

Voorbereiding en verdieping

 • Elke cursist neemt drie praktijk gerelateerde vragen mee naar het college en heeft al globaal in de literatuur gezocht naar antwoorden.
 • Zakboek Diëtetiek: H2
 • Standard Operating Procedures (op www.nutritionalassessment.nl)
 • Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Diagnostische maten – energie- en eiwitmetabolisme, gevorderde diagnostiek
In dit werkcollege zal prof.dr.ir. Peter Weijs ingaan op de initiatie, het op waarde schatten en interpretatie van meetmethoden voor het bepalen van lichaamssamenstelling en energie/eiwitbehoefte en dit bespreken aan de hand van casuïstiek uit de academische praktijk. N.B. dit college is volledig vraag gestuurd.

Voorbereiding en verdieping

 • Elke cursist neemt drie praktijk gerelateerde vragen mee naar het college en heeft al globaal in de literatuur gezocht naar antwoorden.
 • Zakboek Diëtetiek: H2, H3
 • Artikelen in de cursusomgeving
 • Aanbeveling Gezondheidsraad 2021 + reactie in NTVD

 

Collegedag 2 – een maand na start van de cursus

Werkcollege: Diagnostiek: interpretatie laboratoriumbepalingen
In dit werkcollege zal dr. Azam Nurmohamed of een andere nefroloog ingaan op de (initiatie en interpretatie) van de meest voorkomende laboratoriumbepalingen van de complexe zieke/ondervoede patiënt die nodig zijn voor het formuleren van de diëtistische diagnose, behandeling en evaluatie.

Voorbereiding en verdieping

 • Elke cursist neemt drie praktijk gerelateerde vragen mee naar het college en heeft al globaal in de literatuur gezocht naar antwoorden.
 • Zakboek Diëtetiek: H4, H5, H7
 • Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: EN/TPN toedieningstechnieken
Tijdens dit werkcollege zal Caroline van der Staaij, voedingsverpleegkundige, aan de hand van praktische voorbeelden en casuïstiek ingaan op de verschillende toedieningstechnieken van enterale en parenterale voeding. Wat zijn de indicaties van verschillende toedieningswegen? En wat is de rol van de voedingsverpleegkundige?

Voorbereiding en verdieping

 • Oncoline Richtlijn ‘Sondevoeding’
 • Oncoline Richtlijn ‘Parenterale Voeding’
 • Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – Refeeding syndroom
In dit werkcollege zal Suzanne ten Dam ingaan op de medische en voedingskundige kenmerken van het refeeding syndroom. Aan de hand van casuïstiek en middels kritisch redeneren wordt de toepassing in de praktijk geoefend.

Voorbereiding en verdieping

 • Zakboek Diëtetiek: H7
 • artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren
In dit werkcollege zal dr. Abel Thijs (internist, voorzitter voedingsteam) dieper ingaan op het kritisch redeneren; de denkwijze die gedurende de hele cursus zal worden toegepast op de casuïstiek. Met behulp van eigen ingebrachte casussen wordt geoefend om meer feeling te krijgen met kritisch redeneren.

Voorbereiding en verdieping

Mail een week voor dit college een zeer beknopte (half A4) uitwerking van een casus. Abel Thijs zal tijdens dit werkcollege enkele onderdelen per casus uitlichten en jullie kritisch aan het denken zetten.

 

 • Elke cursist levert een (zeer beknopt!) uitgewerkte casus vanuit de praktijk mee.
 • Neem deze casus en evt vragen hierbij op papier mee naar het werkcollege.

 

Vakinhoudelijke colleges, gepland in combinatie met casuïstiek

Werkcollege: Kritisch redeneren – Diabetes Mellitus + casuistiek
Een van de diabetesdiëtisten van het diabetesteam van het AUMC en geeft inzicht in de complexiteit van de Diabetes Mellitus patiënt aan de hand van casuïstiek. Aan bod komt oa: insulinepomptherapie, NDF voedingsrichtlijn, glucosesensormeting.

Voorbereiding en verdieping

 • Zakboek Diëtetiek H8
 • Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – Perioperatieve voeding + casuistiek
In dit werkcollege staat casuïstisch de chirurgische patiënt centraal en zal een van de heelkunde dietisten diagnostiek en perioperatieve dieetbehandeling bespreken.

Voorbereiding en verdieping

 • Richtlijn peri operatieve Voeding (2021)
 • Artikelen
 •  in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – MDL: verliezen uit een te korte darm: diagnostiek en behandeling + casuistiek
In dit werkcollege zal dr.ir. Nicolette Wierdsma het in kaart brengen van verliezen (urine, braken, diarree) aan bod laten komen alsmede de bijbehorende diagnostische maten (zoals laboratorium, feces, urine maten en BOM calorimetrie). Dit in het kader van de intestinaal falen patiënt en aan de hand van complexe casuïstiek. Er zal geoefend worden met berekeningen voor het meten van intestinale absorptie capaciteit van de darm.

Voorbereiding en verdieping

 • Zakboek Diëtetiek: H6
 • Pironi et al. ESPEN endorsed recommendations. Definition and classification of intestinal failure in adults. Clinical Nutrition 2015; 34(2):171-180.
 • Wierdsma NJ. Maldigestie en malabsorptie: diagnostiek en de rol van de diëtist. Ned Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 2017; 72(3):12-17.
 • Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – De oncologische patiënt + casuistiek
In dit werkcollege zal een van de oncologiedietisten ingaan op de kenmerken van de ‘oncologische patiënt’, het ziektebeeld (bijvoorbeeld het vaststellen van de aan- en afwezigheid van cachexie) en de daar bijbehorende voedingsbehandeling. Middels casuïstiek en kritisch redeneren wordt de complexiteit van deze patiëntengroep bediscussieerd.

Voorbereiding en verdieping

 • Zakboek Diëtetiek: 8.3
 • Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – de psychiatrische patiënt + casuistiek
In dit werkcollege licht Maaike Kwakkel, diëtist van de afdeling medische psychiatrie, haar werkwijze op deze afdeling toe en geeft inzicht in de complexiteit van diagnostiek tot behandeling van de psychiatrische patiënt met voedingsproblemen. Casuïstiek zal gebruikt worden om het onderwerp verder uit te lichten.

Voorbereiding en verdieping

 • Zakboek Diëtetiek: 10.3
 • Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – de fysiotherapeut
In dit werkcollege zal fysiotherapeut Edwin Geleijn inzicht geven in de meetmethoden en interpretatie van functionele metingen in de kritische praktijk en zal hij ingaan op zijn ervaringen als fysiotherapeut in de behandeling van ondervoede patiënten.

Voorbereiding en verdieping

 • Gillis et al. Prehabilitation with whey protein supplementation on perioperative functional exercise capacity in patients undergoing colorectal resection for cancer: a pilot double-blind randomized placebo-controlled trial. J Acad Nutr Diet 2016;1106:802-812.
 • Minnella et al. Patients with poor baseline walking capacity are most likely to improve their functional status with multimodal prehabilitation. Surgery 2016;160:1070-1079.
 • Artikelen in de cursusomgeving
 • Rondkijken op www.voedingenbeweging.nu

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – Nefrologie en voeding + casuistiek
In dit werkcollege zal een van de nefrologiedietisten Dam de complexe chronische nefrologie patiënt bespreken voor wat betreft kenmerken en (dieet) behandeling. Middels casuïstiek en kritische redeneren word de patiëntengroep onder de loep genomen.

Voorbereiding en verdieping

·        Zakboek Diëtetiek: H5, H7, H8

·        Artikelen in de cursusomgeving

 

Werkcollege: Kritisch redeneren – Voeding bij kinderen en neonatologie + casuistiek
In dit werkcollege zal dr.ir. Ageeth Hofsteenge de specifieke aanpak, kenmerken en voeding van het zieke kind op de kinderafdeling introduceren. Middels casuïstiek en kritisch redeneren wordt gezamenlijk gesproken over valkuilen en dieetkenmerken van deze specifieke patiëntengroepen.

Voorbereiding en verdieping

 • Artikelen in de cursusomgeving
 • Dietetic pocket guide paediatrics